Služby auditu a účetnictví

Provádění průběžných a závěrečných auditů v obchodních společnostech

Provádíme auditorské činnosti ve smyslu zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Při výkonu auditu se řídíme etickými podmínkami vyplývajícími ze zákona o auditorech a z Etického řádu, vydaného Komorou auditorů ČR.

Orientační postup auditorských činností:
- Průběžný audit k dohodnutým termínům
- Statutární audit - ověření účetní závěrek
- Dopis vedení firmy (Management Letter) s připomínkami

Naši činnost zahajujeme bezprostředně po podpisu smlouvy o provedení auditu. V průběhu auditovaného období až do sestavení účetní závěrky provádíme průběžné přezkušování a prověřování problematiky vymezené auditorskými směrnicemi (např. prověření formální a věcné správnosti dokladů, účast při inventarizaci dlouhodobého majetku, zásob a jiného majetku, inventarizace závazků, zásady správné evidence a ocenění majetku, namátková kontrola dokladů a jejich zaúčtování v účetních knihách apod.).

Po sestavení roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce), výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a, odst.9 Obchodního zákoníku provádíme jejich přezkoušení a do sjednaného termínu od jejich sestavení předáváme zprávu auditora.

Cílem statutárního auditu je
- ověřit, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k rozvahovému dni a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za auditovaný hospodářský rok v souladu s účetními předpisy platnými v České republice,
- ověřit, zda účetnictví firmy je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.


 

Auditorská ověření vyúčtování rozvojových projektů dotovaných z fondů PHARE a dalších evropských institucí

Po vstupu ČR do EU v roce 2004 mohou i české firmy čerpat prostředky z rozvojových fondů Evropské unie. Podmínky čerpání těchto prostředků upravuje podrobná smlouva, kterou žadatel o grant uzavírá se společností Czechinvest nebo přímo s příslušným ministerstvem.

Součástí každé smlouvy je požadavek na auditorské ověření závěrečného vyúčtování prostředků poskytnutých žadateli v rámci čerpání grantu. Zpráva auditora o tomto ověření je nedílnou součástí závěrečné zprávy o projektu a zahrnuje podrobné přezkoumání všech výdajů vynaložených z prostředků grantu a prohlášení, že tyto prostředky byly vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy.

O zpracovávání těchto auditorských ověření jsme v roce 2004 rozšířili spektrum našich služeb.


 

Účetní a daňové poradenství

Prostřednictvím našich spřízněných daňových poradců zajišťujeme tyto služby:
- Osobní konzultace, písemné stanovisko na základě podkladů
- Pomoc při řešení zdanění dle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
- Zastupování klienta před externími organizacemi
- Operativní poradenství přes e-mail, telefon, fax
- Pomoc v daňovém řízení
- Předběžná kontrola účetních a daňových dokladů a hodnocení vybraných účetních případů a obchodních případů na základě daňového práva
- Zpracování daňového přiznání daně z příjmů právnických osob
- Zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob
- Zpracování daňového přiznání daně z přidané hodnoty
- Zpracování daňového přiznání daně silniční
- Zpracování daňového přiznání daně z nemovitostí
- Zpracování daňového přiznání daně darovací
- Zpracování daňového přiznání daně z převodu nemovitostí


 

Prověrky účetních závěrek a kontroly vedení účetnictví

Některé společnosti nesplňují podmínky pro povinnost statutárního auditu ze zákona o účetnictví, nicméně se v posledních letech množí případy, kdy si firma i přesto nechá provést prověrku nebo audit účetní závěrky nebo je k tomu okolnostmi donucena, zejména v případech, kdy je firma dceřinou společností zahraniční mateřské firmy, která ve své zemi povinnosti auditu podléhá, nebo je součástí konsolidačního celku, který je auditován v zahraničí.

Pokud firma nepodléhá povinnosti auditu a pouze si přeje periodickou kontrolu správnosti svého účetnictví, provádíme tuto kontrolu na základě individuálně sjednaných smluvních podmínek.